JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Visie

In overhead zijn diverse onderdelen opgenomen conform de definitie zoals deze door het BBV is gegeven. De volgende uitgangspunten worden aangehouden:

  • Directe kosten zoveel mogelijk direct toerekenen aan de betreffende taakvelden;
  • Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en horen daarom tot de overhead. Wanneer deze ondersteunende taken worden uitbesteed, horen de uitbestedingskosten ook tot de overhead (bijvoorbeeld uitbesteding ICT);
  • Sturende taken vervuld door hiërarchisch leidinggevenden horen tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead;
  • De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead.

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de overhead van de gemeente Weert. De programma’s bevatten alleen de lasten en baten van het primaire proces. De overheadkosten die worden toegerekend aan investeringen en grondexploitaties worden in eerste instantie op overhead verantwoord en vanuit daar doorbelast. Daarbij wordt een vaste opslag per formatieplaats gehanteerd, die wordt berekend door alle overhead te verdelen over de direct toerekenbare formatie.

ga terug