JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Financiële analyse

Afwijkingen: De lasten zijn € 2.109.000 hoger dan begroot. De baten zijn € 123.000 hoger dan begroot.

Op basis van de wijzigingen in het BBV zijn de overheadkosten volgens de algemene definitie (personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting) centraal op één post in de begroting (en rekening) opgenomen.

Van de totale kosten  (€ 15.599.000) die op overhead zijn verantwoord heeft de grootste component (€ 10.482.000) betrekking op salarissen. Op programma 5 “Financiën” wordt een algemene toelichting gegeven op de salariskosten.

Diverse overheadcomponenten
Qua kosten is er bij de  overige overheadcomponenten sprake van de volgende verschillen:

  • onderhoud van het stadhuis (€ 96.000 hoger)
  • ICT-kosten (€ 119.000 hoger)
  • telefoniekosten (€ 60.000 lager)

Daarnaast veroorzaakt de lagere doorberekening van de overheadkosten aan investeringsprojecten en de grondexploitaties een nadeel van € 160.000 op de exploitatiebegroting. Deze lagere doorberekening houdt verband met minder personele uren die zijn doorberekend waardoor ook minder overheadkosten kunnen worden doorbelast.

Onderhoud stadhuis
De oorzaak van de overschrijding  van € 96.000 van het onderhoud van het stadhuis is het nog niet voldoende verankeren van de feitelijke kosten in de begroting.
Momenteel is er namelijk geen meerjarig onderhoudsprogramma voor roerende zaken. Om dit voor de komende jaren in orde te krijgen, is er een voorstel ingediend bij de 1e tussenrapportage 2019 om het meerjarig onderhoudsplan te actualiseren. Vanaf de begroting van 2020 krijgen deze kosten structureel een plek.

ICT-kosten
Per saldo komt de bijdrage aan ICT Noord-en Midden Limburg (ICT-NML) € 71.000 hoger uit doordat met name de begrote bijdrage ICT-NML 2018 niet is aangepast c.q. geactualiseerd o.b.v. de begroting en bestuursrapportage 2018 van ICT-NML. Daarnaast zijn de software- en licentiekosten per saldo € 48.000 hoger uitgevallen.

Telefonie
Het voordeel op de totale telefoonkosten van per saldo € 60.000 wordt veroorzaakt door een overschot op de mobiele telefoonkosten.
Het overschot betreft met name uitgestelde uitgaven voor het verbeteren van de mobiele bereikbaarheid binnen het gemeentehuis. Deze bestedingen zijn in 2018 uitgesteld vanwege toen lopende onderhandelingen met de mobiele telefoonprovider.

Op basis van de wijzigingen in het BBV zijn de overheadkosten volgens de algemene definitie (personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting) centraal op één post in de begroting (en rekening) opgenomen.

ga terug