JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Onvoorzien

In 2018 is beroep gedaan op de onvoorziene middelen. Voor een toelichting op de onvoorziene uitgaven wordt verwezen naar het overzicht van baten en lasten.