JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Verdeling programma's

De definitie en een overzicht van overhead is in de begroting 2018 opgenomen. Dit is de definitie van het BBV. Systeemtechnisch kon de overhead niet als apart taakveld binnen één programma worden gepresenteerd waardoor de lasten en baten van overhead verdeeld moesten worden over 3 programma’s, namelijk:

  • de overheadkosten van het vastgoed “stadhuis” bij programma 2;
  • de kosten van ambtelijke bestuursondersteuning, WinD en commissies bij programma 5;
  • de overige overhead (personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting (niet zijnde het gebouw stadhuis) vormt onderdeel van de post Overhead in het overzicht van baten en lasten (separate regel).

Vanaf de begroting 2019 is dit herzien.

ga terug