JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Programma 1 Woonklimaat

Visie

In Weert blijft het ook in de toekomst prettig wonen voor iedereen. Er zijn voldoende woningen voor onze huidige bewoners, maar ook voor nieuwkomers, gelegen in een aantrekkelijke duurzame groene leefomgeving.
Om in te spelen op demografische ontwikkelingen, duurzaamheidsambities en op de verschillende behoeften van bevolkingsgroepen ontwikkelen wij samen met partners nieuwe landelijke en stedelijke woonmilieus met een hoge kwaliteit van de openbare ruimte en woningen.
Daarnaast vindt wijkvernieuwing plaats en blijft het wonen in de dorpen aantrekkelijk. Compact, overzichtelijk, warm en gezellig met een passend voorzieningenniveau. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel.
Wij stimuleren mensen om de fiets te pakken, maar ook met het openbaar vervoer of de auto dienen bestemmingen gemakkelijk bereikt te worden. We zijn trots op het groene karakter van onze wijken en het bijzonder mooie buitengebied. Om aan deze kwaliteit recht te doen, wordt er verder gewerkt aan het verstevigen en uitbreiden van deze groenkwaliteit.
Natuur en landschap, agrarisch grondgebruik, cultuurhistorie en toeristisch-recreatieve ontwikkelingen bestaan in harmonie met elkaar en versterken elkaar waar mogelijk.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 33.160
Gerealiseerd € 32.147
Afwijking € 1.013