JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2018 en wat is de realisatie?

Groen:      Conform planning of afgerond
Oranje:      Loopt achter op de planning maar is opgepakt
Rood:      Achterstand op de planning / kritisch traject

Sub-doelstellingen

Wat zijn de voorgenomen resultaten?

Gerealiseerde resultaat

1.1.Woningbouwprogramma (volkshuisvesting)

1.1.1.(Ver)bouwen naar behoefte

Herbestemming van leegstaand vastgoed in binnenstad tot (sociale) huurwoningen

11 woningen op 4 locaties zijn opgeleverd (Beekstraat 2, Langpoort 9, Maasstraat 24 en Oelemarkt 12). In aanbouw zijn 24 woningen Stationsstraat 16 en 13 woningen Ursulinenhof.

"

Vergunningen verleend voor 17 woningen Langstraat 20, 28 woningen Emmasingel 53 en 4 woningen Boermansstraat 29. Vergunning aangevraagd voor 31 woningen Wilhelminasingel 230.

Woningen realiseren op diverse in- en uitbreidingslocaties

In totaal zijn 150 woningen gerealiseerd en 6 woningen gesloopt/onttrokken. De projecten La Cour Bleue, Hendrikkehofstraat en Sutjensstraat-Noord zijn afgerond. Er zijn woningen opgeleverd in Vrouwenhof (13), Laarveld (25).

"

en het project Truppertstraat (8).  Verder zijn 31 woningen opgeleverd waaronder in Stramproy, Altweerterheide en Laar. De woningvoorraad conform CBS is toegenomen van 22.626 per 1-1-2018 tot 22.770 per ultimo 2018.

"

Het aantal inwoners is in 2018 stabiel gebleven (daling met 14 inwoners). Het aantal inwoners bedroeg 49.855 per 1 januari 2018 en 49.841 per 31 december 2018.

Herijking Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg

In 2018 heeft een woningbehoefteonderzoek plaatsgevonden. De resultaten zijn verwerkt in de structuurvisie. De vaststelling is verschoven naar 2019.

Voorbereiden op Omgevingswet die in 2021 ingaat

Er hebben interne kennisbijeenkomsten plaatsgevonden en er is deelgenomen aan regionale bijeenkomsten. Bij de afdeling VTH zijn de Wabo-procedures inzichtelijk gemaakt met als doel deze lean te maken.

"

Er is een keuze gemaakt voor een nieuw softwarepakket. Het zaakgericht en digitaal werken heeft zijn beslag gekregen. In de prioriteiten 2019 is een bedrag opgenomen van € 375.000, verdeeld over 3 jaar, voor de implementatie van de Omgevingswet.

Optimaal inspelen op kansen die ontstaan en begeleiden initiatieven van derden. Regierol gemeente wordt vaker toegepast

Nieuwe initiatieven: 43 ruimte voor ruimte woningen Mob-complex, Sportstraat (houten soc. huurwoningen) plus 5 initiatieven meegelift in bestemmingsplan Binnenstad 2017.

1.1.2.Wijkvernieuwing

Afhankelijk van de evaluatie wordt bekeken in hoeverre we doorgaan met het opstellen van stadsdeelvisies

Opstellen van huidige vorm van stadsdeelvisies niet zinvol. Spitst zich teveel toe op onderhoud openbare ruimte. Wellicht meer themagericht in de toekomst.

Uitplaatsen milieuhinderlijke bedrijven

Traject met Swinnen is opgestart. Heeft in 2018 niet tot besluitvorming geleid. Dossier loopt door in 2019.

Uitvoeringsprogramma's Stadsdeelvisies Weert-Zuid en Weert-Midden

In 2018 is geen tussenevaluatie meer gemaakt van de uitvoering van de stadsdeelvisies Weert-Zuid en Weert-Midden. Veel projecten zijn opgepakt, in uitvoering dan wel gereed. In elke wijk wordt voortaan 2x per jaar een schouw gedaan.

1.2.Kwaliteit woonomgeving

1.2.1.Schone, veilige en hele openbare ruimte

Verbeteren straatmeubilair binnenstad (2e fase)

Alle banken in de binnenstad zijn voorzien van hout. De werkzaamheden zijn afgerond.

Herinrichting Maaspoort

Bij de behandeling van de gemeentebegroting 2019 is de prioriteit herinrichting Maaspoort vervallen. Wel zal er in 2019 onderhoud aan de trottoirs plaatsvinden.

1.2.2.Verdere vergroening

Groen activiteitenterrein Laar

Project is gerealiseerd, de onderhoudstermijn loopt tot 1 juli 2019.

Opwaarderen openbare ruimte Altweerterheide

Medio 2018 is samen met de projectgroep, samengesteld uit inwoners van Altweerterheide, het overlegproces opgestart. In december 2018 heeft er ook een eerste integrale bewonersavond plaatsgevonden. In 2019 krijgt dit een verder vervolg.

Herinrichting straten in Keent/Moesel (ook rioolvervanging) incl.aanleg voortuintjes 3 straten Moesel (A.v.Burenstr./A.Agnesstr. en Ch.v.Bourbonstr.)

De planvoorbereiding van de grootschalige rioolvervanging en herinrichting Keent (fase 1) is nagenoeg gereed. Start van de daadwerkelijke uitvoering vindt naar verwachting plaats in het derde kwartaal van 2019.

"

Met de planvoorbereiding voor de grootschalige  rioolvervanging en herinrichting van Moesel (fase 1) is eind 2018 een begin gemaakt. Start van de uitvoering wordt verwacht in 2020/2021.

Herinrichting wijkpark Fatima op basis van eigen werkzaamheid van de wijkbewoners/organisaties in Fatima

Het verleggen van paden en verplaatsen van bomen is een verantwoordelijkheid van de gemeente en gaat vooraf aan de zelfwerkzaamheid van de wijkbewoners. Zinkassen in de bodem zorgen voor vertraging van de realisatie.

Start herinrichting Langpoort met inrichting die inspeelt op klimatologische veranderingen. Het combineren van de verschillende functies met ruimte voor de opvang van hemelwater, hittestress voorkomen door meer groen en veilige inrichting

Dit project hangt samen met de singelvisie, waarvan de raad heeft besloten dat die er niet komt. Dit project vervalt daarmee.

Impuls met permanent groen (bomen) in de binnenstad

De eerste locaties zijn afgerond in 2018. Afronding overige locaties is voorzien in 2019.

Groen lint

Wandelroutes zijn aanwezig maar dienen wellicht meer zichtbaar te worden gemaakt. Dit wordt meegenomen in de singelvisie en de herinrichting van het stadspark.

1.2.3.Meer speel-, sport- en ontspanningsmogelijkheden in openbare ruimte mede door leegkomende plekken tijdelijk anders te bestemmen

Speeltoestellen en spelaanleidingen binnenstad

In 2018 zijn de voorbereidingen opgestart. Op de Nieuwe Markt worden in 2019 diverse spelaanleidingen geplaatst in combinatie met de vergroening. Voor de inpassing van een speeltoestel of spel aanleiding op de Markt worden momenteel integrale

"

afwegingen gemaakt: zorgvuldige afstemming op het ruimtegebruik door de kermis, Winters Weert en andere evenementen is vereist.

1.2.4.Weert-West

Verbeteren routestructuren Weert-West

Voor de herinrichting van de openbare ruimte is in 2018 een definitief ontwerp uitgewerkt. In het ontwerp is aandacht voor routestructuren voor fietsers, ruiters en voetgangers, waarbij deze worden gescheiden van het gemotoriseerd verkeer.

"

Hiermee ontstaan er betere recreatieve verbindingen tussen het centrum van Weert en grenspark Kempen~Broek. Tevens zijn er verblijfsgebieden opgenomen in het gebied Weert-West zelf. De uitvoering, waaronder ook sanering, is voorzien in 2019.

1.2.5.Kinderboerderij

Kinderboerderij wordt in exploitatie bij de gemeente gehouden

Er wordt afgezien van de voorgenomen bezuiniging. Heroverweging vindt plaats bij toekomstbestendige initiatieven voor duurzame exploitatie van de kinderboerderij.

1.3.Cultuurhistorie

1.3.1.Concentratie musea en verhogen aantrekkingskracht

Publieksactiviteiten in archief

Er zijn 2 exposities georganiseerd in het Bibliocenter: einde WOl en Graaf van Horne.

Exposities in museum

Er zijn in de Annex in totaal 5 exposities georganiseerd. In het museum was nog een week de slotexpositie te zien. In totaal 2760 bezoekers.

Uitbouw digitale studiezaal archief

Alle inventarissen staan inmiddels online.

In 2018 loopt uitvoering museumvisie

De uitvoering van de Museumvisie loopt volgens planning. Het voorlopig ontwerp voor renovatie/restauratie museum is bijna gereed.

1.3.2.Vergroten kennis en versterking beleving cultureel erfgoed

We versterken de beleving van ons cultureel erfgoed door deelname aan de Open Monumentendag, Maand v/d geschiedenis, uitreiken Erfgoedprijs en toegankelijk maken gegevens monumenten via website Erfgoedcluster

Tijdens Open Monumentendag 2018 (thema Van Horne) ruim 7.000 bezoekers. Klassendag voor basisscholen met 43 leerlingen. Tijdens Maand van de Geschiedenis een Open Monumentendag Special met ridderkamp trok bijna 4.500 bezoekers met veel jeugd.

"

De Erfgoedprijs uitgereikt met het thema ‘Erfenis van Van Horne’ met 258 publieksstemmen. Alle aangewezen monumenten (rijks, gemeentelijk, archeologisch en gezichten) compleet opgenomen op de website van het Erfgoedcluster.

"

Het Van Hornejaar heeft provinciale- en landelijke publiciteit gegenereerd, o.a. met L1-serie over WO l en de NTR-documentaire ‘de 80 jarige oorlog’.

1.4.Duurzaamheid

1.4.1.Energie neutrale en vitale gemeente in 2050

Het Beleidskader Duurzame Ontwikkeling is leidraad bij het coördineren van duurzaamheid binnen de gemeente Weert

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019-2020 is vastgesteld. Besluitvorming voor 3 windturbines heeft plaatsgevonden (positief besluit). Gemeente biedt ondersteuning bij zonnepark Altweerterheide (initiatief Weert Energie).

"

Er is onderzoek uitgevoerd naar energiemaatregelen bij de gemeentelijke gebouwen. De gemeente heeft € 1 miljoen vrijgemaakt om verduurzamingsmaatregelen te treffen bij onze eigen gebouwen en die van verenigingen.

"

Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor het plaatsen van zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen. Diverse gebouwen zijn voorzien van zonnepanelen en/of LED verlichting (o.a. stadhuis).

"

Er zijn in de periode 2013-2018 door de provincie Limburg in totaal 341 leningen verstrekt voor een totaal bedrag van € 2.550.411 voor de verduurzaming van woningen in Weert. Samenwerking met WeertEnergie in het kader van Warm Wonen Weert.

"

In regionaal verband is gestart om een regionale energie strategie op te zetten. Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek gericht op de realisatie van een open warmtenet.

Revolverend fonds energie

Dit is verschoven naar 2019.

1.4.2.Implementatie beleidskader duurzaamheid en vergroten draagvlak

Het uitvoeringsplan en de communicatievisie dienen als basis bij het uitvoeren van projecten. Sommige projecten worden binnen samenwerkingsverbanden opgepakt. Daar waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaande subsidiemogelijkheden

Er zijn E-laad palen geplaatst voor fietsen en voor auto’s. We ondersteunen de Herenboeren bij het zoeken naar een geschikte locatie. We stimuleren de afkoppeling van hemelwater met een subsidie.

Er wordt blijvend gestreefd naar een integrale aanpak thema duurzaamheid met aandacht voor de economische component. Zowel voor eigen gemeentelijke organisatie en gemeentelijk vastgoed als ook binnen gemeentegrenzen richting burgers en bedrijven

Duurzaamheidsparagraaf is toegevoegd aan de adviezen voor het college. Initiatief Warm Wonen Weert wordt ondersteund door de gemeente.

"

In overleg met de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg wordt een Regionale Energie Strategie voorbereid. Dit traject is gestart.

1.5.Natuur en landschap

1.5.1.Vergroten biodiversiteit, versterken landschapstypen

Platteland in Ontwikkeling, gebiedsontwikkeling met als doel de water, landbouw en natuuropgaven integraal te realiseren

De Samenwerkingsovereenkomst is op 30 november 2018 ondertekend. Deelprojecten gaan in 2019 in uitvoering.

Uitvoeringsprogramma Natuur- en landschapsvisie

In 2018 zijn de projecten Bocholter graven, de Doodendraad Leeft!, de planvoorbereiding voor de stadsrandzone Zuid, het Ridderpad Filips en Anne, een snoeicursus en 4 bijenoasen gerealiseerd.

1.5.2.Behoud en verbeteren toegankelijkheid natuurgebieden

Er is een verbeterplan voor begrazing van natuurgebieden opgesteld. In overleg met terrein beherende organisaties en belangengroeperingen wordt gewerkt aan de uitvoering en bewaking van dit plan. Dit is een continu proces

Het proces loopt, het overleg met Natuurmonumenten als terreinbeheerder wordt gevoerd. Dorpsraden zijn bij gesprekken over uitvoeringsaspecten betrokken.

De samenwerking en de landsoverschrijdende gebiedsvisie Cranendonck/Weert-KempenBroek krijgt meer vorm

Vanuit de samenwerking is een bijdrage geleverd aan de smokkelroute. Er heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar de haalbaarheid van een recreatieve- en ecologische verbinding over de Zuid Willemsvaart en Kempenweg.

"

De beide Belgische gemeenten Hamont-Achel en Bocholt zijn nu ook met projecten aangehaakt.

1.6.Infrastructurele voorzieningen

1.6.1.Verbeteren verkeersonveilige situaties en bereikbaarheid

De focus voor verkeersveiligheid ligt op zo weinig mogelijk dodelijke ongevallen

In 2018 hebben 2 dodelijke ongevallen plaatsgevonden op gemeentelijke wegen (Bocholterweg en St. Luciastraat) en één op een provinciale weg (N564). In 2017 waren dit er 3.

Verkeersonveilige fietsknelpunten en schoolroutes krijgen een vervolgaanpak. Ook in schoolomgevingen wordt de verkeersveiligheid verbeterd. De verkeersmaatregelen dienen te worden voorbereid. Uitvoering vindt plaats via de Stelpost Verkeer en Vervoer

In 2018 is de rotonde Maaseikerweg-St. Maartenslaan-Onzelievevrouwestraat aangepast en zijn fietsstroken gerealiseerd op de Onzelievevrouwestraat.

"

In 2018 heeft ook besluitvorming plaatsgevonden over de realisatie van een fietsbrug over de Ringbaan Noord en het verbeteren van de oversteken Hushoverweg en Wiekendreef.

1.6.2.Verbeteren parkeergarages

De parkeersystemen van de parkeergarages worden geactualiseerd

In de Ursulinengarage is bundelparkeren ingevoerd. De systemen zijn aan elkaar gekoppeld en de server is vernieuwd.

Ter verbetering van luchtkwaliteit plaatsen we filters die de fijnstof uit de lucht halen in parkeergarages. Dit draagt bij aan een schonere buitenlucht. We doen jaarlijks 1  garage. Dit kunnen er meer worden als we externe subsidiestromen aanboren

In 2018 zijn in de resterende 5 garages fijnstoffilters geplaatst dank zij de middelen die we ontvangen hebben van de provincie voor het versterken van de binnenstad. We verbeteren hiermee de leefbaarheid van de binnenstad.

ga terug