JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Financiële analyse

De lasten zijn € 1.013.000 lager dan begroot. De baten zijn € 1.248.000 hoger dan begroot.

Hogere opbrengsten leges omgevingsvergunning, activiteit bouwen
In 2018 bedraagt de werkelijke opbrengst leges omgevingsvergunning, activiteit bouwen, € 2.147.000. Deze opbrengst is daarmee € 104.000 hoger dan de bijgestelde raming van € 2.043.000 (primaire raming was € 1.243.000). Deze extra opbrengst heeft te maken met een toename van het aantal aanvragen voor bouwen alsmede een aantal grote (woningbouw)projecten.

Straatreiniging (zwerfafval)
Nederlandse gemeenten konden in de periode 2013-2017 jaarlijks aanspraak maken op de zogenaamde zwerfafvalvergoeding van circa € 1,18 per inwoner per jaar. Deze vergoeding is bedoeld voor extra aanpak en preventie van zwerfafval. In december 2018 is een bedrag van € 173.000 ontvangen als vergoeding. In 2019 zullen deze gelden besteed worden. Hiervoor is een plan van aanpak in voorbereiding (zie resultaatbestemming).

Verkeersveiligheid
De afgelopen jaren heeft de gemeente diverse subsidies aangevraagd bij de provincie Limburg voor de uitvoering van infrastructurele maatregelen. Die projecten zijn de afgelopen jaren uitgevoerd. In 2018 is een overzicht gemaakt van de stand van zaken van de subsidies op het gebied van verkeer en vervoer. Op basis hiervan zijn bij het Regionaal Mobiliteits Overleg (RMO) Midden-Limburg vaststellingsverzoeken gedaan om de subsidies voor de verschillende projecten uit te keren. Die middelen heeft het RMO onlangs uitgekeerd aan de gemeente Weert, t.w.v. € 207.000.

Straatbomen
Als gevolg van urgente opruiming- en herstelwerkzaamheden door stormschades is de raming met een bedrag van € 163.000 overschreden. Hierbij is inbegrepen de herplant. Hiervan is een zeer beperkt bedrag vergoed door de verzekering.

Componenten (afval, kunststof)
Op taakveld afval is een positief resultaat gerealiseerd van € 143.000. Dit wordt met name veroorzaakt door een nabetaling vergoeding kunststof uit 2017 (zie resultaatbestemming).

Grondexploitaties
In 2018 is een tussentijdse winst genomen op grondexploitatie Landbouwbelang van € 181.000. De voorzieningen verliesgevende grondexploitaties zijn voor € 677.000 vrijgevallen. Voor een uitgebreide toelichting op deze resultaten wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

ga terug