JAARSTUKKEN 2018

Bestuurlijke samenvatting

Financieel resultaat op hoofdlijnen

De primaire begroting 2018 kende een saldo van € 495.000 voordelig. Gedurende het jaar hebben diverse mutaties plaats gevonden via begrotingswijzigingen. Na de laatste aanpassing in december 2018 bedroeg het geraamde resultaat € 2.191.000 nadelig. De jaarrekening 2018 heeft een positief saldo van € 653.000 met name door incidentele meevallers. Er is sprake van een structureel positief jaarrekeningsaldo. Hiervoor wordt verwezen naar "Overzicht van baten en lasten" waarin wij op grond van het BBV inzicht in het (structureel) jaarrekeningsaldo dienen te geven. Voor een analyse van de afwijkingen wordt verwezen naar onderdeel "Uiteenzetting van de financiële positie".

Ontwikkeling saldo en verschillen
In de loop van 2018 heeft de raad door middel van de begrotingswijzigingen kunnen volgen hoe de prognose van het resultaat zich ontwikkelde. De financiële programma-analyses zijn niet sluitend en in beginsel gericht op bestuurlijk relevante afwijkingen. Op programmaniveau worden in ieder geval afwijkingen > € 150.000 (+/-) toegelicht. De analyse van de personele lasten en de kapitaallasten zijn op concernniveau gemaakt en treft u aan in "Programma 5 Financiën".

Accountantsverklaring
De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt bij de jaarrekening 2018 van de gemeente Weert. Dit oordeel omvat zowel de getrouwe weergave van vermogen en resultaat als de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties. De waarderingsgrondslagen zijn aanvaardbaar. Het jaarverslag bevat de vereiste aspecten en is verenigbaar met de jaarrekening.

ga terug