JAARSTUKKEN 2018

Bestuurlijke samenvatting

Terugblik 2018

Impuls leefbaarheid en woonklimaat
Het herstel van de woningmarkt heeft zich voortgezet. Dit heeft geresulteerd in vergunningen voor ruim 350 woningen. Er is een aantal grote projecten afgerond zoals La Cour Bleue, rotonde OnzelieveVrouwestraat en luchtfilterinstallaties in parkeergarages. Ook is gestart met een aantal grote projecten, waaronder Werthaboulevard, verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen en de verbouwing van het Muntcomplex. De voorbereiding van een aantal andere projecten is afgerond, zodat met de uitvoering kan worden gestart, waaronder herinrichting openbare ruimte Weert-West, Keent fase 1 en locatie voormalige school Ittervoorterweg. Met het Servicepunt Laarveld is een belangrijke stap gezet in het werken van buiten naar binnen.  Doorontwikkeling hiervan vindt plaats via het Service.Ruimte.

Ruimtelijk-economische successen 2018
Op de bedrijventerreinen is 1,6 hectare grond uitgegeven. Op Centrum-Noord is de laatste woon-werkkavel verkocht.

Er is ingestemd met de ambities van het Businessplan 3.2 van de Stichting Parkmanagement. Door het verlenen van extra subsidie door de gemeenteraad is ruimte geboden voor de verdere professionalisering van parkmanagement. Voor een drietal BIZ-en is de voorbereiding in gang gezet.

Binnen Keyport is een totaal projectvolume (bijdragen die in het project zijn ingebracht) van ruim € 2,5 miljoen gerealiseerd met een multiplier van 10,5.  Dit betekent dat tegenover elke bijgedragen euro van Keyport een bijdrage van € 9,50 van het bedrijfsleven en onderwijs staat. Het Economisch Actieprogramma Agribusiness vormt daarbinnen een belangrijke pijler.  

In de binnenstad is het aantal passanten voor het eerst in jaren weer toegenomen. Hier is verder gewerkt aan het compacter maken van het winkelgebied waardoor planologische detailhandelmeters zijn gereduceerd.  Aan het programma binnenstad (convenant provincie) is verder uitvoering gegeven. Uit het gevelfonds zijn 6 projecten gefinancierd.

In 2018 is een vervolg gegeven aan de lobbyactiviteiten om de fileproblematiek aan te pakken op de A2 Weert-Eindhoven. Dat heeft geresulteerd in het door de bereikbaarheidsagenda Zuidoost Nederland beschikbaar stellen van € 2,5 miljoen voor de uitvoering van No Regret maatregelen (onder andere realiseren veilige fietsroutes en sluipverkeerwerende maatregelen). Daarnaast is onderzoek gedaan naar de reactivering van personentreinen tussen Weert en Antwerpen.

Arbeidsmarktsuccessen 2018
In 2018 zijn 119 mensen fulltime geplaatst op een betaalde baan, daarnaast zijn 50 parttime plaatsingen gerealiseerd. Aan het "Max WW" project hebben 17 WW-ers deelgenomen waarvan 60% is uitgestroomd naar betaalde banen. Van de 142 statushouders die zijn begeleid op weg naar zelfstandigheid zijn er 34 geplaatst op een betaalde baan, verrichten er 40 vrijwilligerswerk en volgen er 8 onderwijs. De overige statushouders zitten in het traject bij Werk.kom.

Aanvalsplan armoede
Het jaar 2018 was het eerste jaar van het aanvalsplan armoede. Een jaar van contacten leggen, ideeën genereren, mogelijkheden verkennen en activiteiten voorbereiden. Een dynamisch jaar waarin partijen elkaar vonden, nieuwe spelers zich meldden iets te willen betekenen, nieuwe initiatieven ontwikkelden en andere geëindigd zijn. De prioriteit ligt bij gezinnen met kinderen.

Peuteropvang/voorschoolse educatie
In 2018 is de peuteropvang van 40 naar 52 weken openstelling gegaan, waardoor er geen onderscheid meer is tussen kinderen met en zonder opvangtoeslag en er een continu totaalaanbod is.

Regionale ontwikkelingsagenda Jeugd (ROJ)
De activiteiten uit de ROJ zijn geïntensiveerd. Voor schooljaar 2018-2019 wordt de hogere rijksbijdrage 2019 voor onderwijsachterstanden  (gebaseerd op de grotere doelgroep volgens CBS) benut, onder andere voor extra schakelklassen en scholing.

Transformatie sociaal domein
In 2018 is een grote stap gezet in de transformatie binnen het sociaal domein. Er is binnen Wmo en jeugdhulp gestart met resultaatgericht indiceren, waarbij de aanbieders meer mogelijkheden hebben om maatwerk en innovatie te leveren. We investeren daarmee in een duurzame relatie met zorgaanbieders die meer recht doet aan de leefwereld van onze inwoners die (tijdelijk) hulp nodig hebben.

Zoals verwacht nemen de uitgaven in het sociaal domein toe in 2018. De uitgaven komen meer in lijn met het beschikbare budget als gevolg van toenemende en meer complexe zorgvragen. Bij Wmo is dit mede het gevolg van langer zelfstandig thuis wonen.  Bij de uitvoering van de Jeugdwet is er sprake van een toename in jeugdhulp voor jeugd met een beperking en jeugd met psychische problemen.  

Mantelzorg
Ook in 2018 hebben we veel inspanningen verricht om de mantelzorgers in onze gemeente te bereiken en ondersteunen. De gemeente Weert is door het Platform Mantelzorg Limburg (PML) uitgeroepen tot "Meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg" in 2018.

Digitale dienstverlening
Het Masterplan Informatiearchitectuur is in 2018 afgerond, tegen lagere kosten dan vooraf begroot. In samenwerking met de organisatie en in co-creatie met leveranciers zijn diverse projecten uitgevoerd.

Wind- en zonnepark
Er is een stap gemaakt naar de ambitie om energieneutraal te zijn in 2040. Een grootschalig zonnepark wordt gerealiseerd (Altweerterheide) en er is een vergunning verleend voor 3 turbines. Deze turbines voorzien in 40% van de elektriciteitsvraag van de huishoudens in Weert.

Van Hornejaar
2018 als Van Hornejaar kende drie collectieve hoogtepunten:

  • 16, 17 en 18 maart was de officiële opening van het Van Hornejaar door gouverneur Bovens, presentatie Van Horne stadswandeling door de stadsgidsen, de Van Horne fokpaardendag en de Van Horne themamiddag in het Munttheater georganiseerd door stichting De Aldenborgh en het LOGG.
  • 11 en 12 mei werd op de Markt  "Graaf van Horne, de Musical" uitgevoerd door de stichting Wieërt Amezieertj. In totaal trokken de twee voorstellingen zo’n 6.600 bezoekers.
  • 18 november de première van de Graaf van Horne-compositie, geschreven door Rob Goorhuis en uitgevoerd door de Kerkelijke Harmonie St. Joseph 1880.

Daarnaast was er een gevarieerd jaarprogramma van theaterspeurtochten voor kinderen, de uitgifte van een huis-aan-huis Van Horne Magazine, diverse lezingen en de uitgifte van een speciaal "Montmorency" bier en talloze activiteiten van de jubilerende Philips van Horne SG.

Routeplanner cultuur
Met de routeplanner cultuur kiest de gemeente Weert voor een experimentenperiode van 3 jaar. In 2018 werd onder andere de popcoördinator regio Weert aangesteld, opende de tentoonstellingsruimte de Annex haar deuren en vonden er tal van projecten binnen de pijlers van het lefbudget plaats. Dit eerste jaar brengt de gemeente Weert en het culturele werkveld weer een stap dichter bij het nieuwe cultuurbeleid vanaf 2021.

Verhuizing RICK naar nieuwe locatie Wilhelminasingel
In 2018 is RICK verhuisd naar de nieuwe locatie aan de Wilhelminasingel 12. De huidige huisvesting is beduidend kleiner dan die in de Beekstraat. Doel van deze verhuizing was het realiseren van de bezuinigingsopdracht door verlaging van de huisvestingskosten met behoud van de inhoud en de kwaliteit van de dienstverlening.

Vergroening binnenstad
In 2017 is gestart met de eerste vergroening van de binnenstad. Dit was in de Beekstraat aansluitend op de werkzaamheden van de verharding. In 2018 is op de Markt, oud kerkhof, Walburg, Kromstraat en Paradijsstraatje groen aangelegd. Op de Walburg, oud kerkhof en de Maasstraat zijn daarnaast ook nog bomen geplant. In 2019 worden op de Nieuwe Markt 12 bomen geplant.

Sportaccommodaties (realisatie turnhal en aanleg nieuwe hockeyvelden)
In de sporthal op het voormalig KMS-terrein is een turnhal gerealiseerd door eigenaar HQ. De gemeente huurt de hal van HQ. De verenigingen Jan van Weert en Tensor turnen hebben de hal in augustus 2018 in gebruik genomen.
Op sportcomplex St. Theunis zijn twee semi-waterhockeyvelden vervangen door twee waterhockeyvelden. De velden voldoen aan de wensen van Hockeyvereniging Weert en zijn goedgekeurd door het NOC/NSF.

ga terug