JAARSTUKKEN 2018

Overzicht van baten en lasten

Specificatie reservemutaties per programma

Reservesmutaties per programma

Begroting 2018

Rekening 2018

Nr.

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1

Woonklimaat

367

282

86

347

479

-132

2

Economie

13.327

13.200

127

13.635

13.380

255

3

Zorg

557

1.127

-570

852

2.557

-1.705

4

Participatie

130

300

-169

605

420

184

5

Financiën

7.563

9.860

-2.297

3.474

4.372

-898

21.945

24.768

-2.823

18.913

21.208

-2.294

waarvan structureel

2.109

169

1.940

2.869

3.511

-642

waarvan incidenteel

19.836

24.599

-4.763

16.044

17.696

-1.652

Totaal Reserves

21.945

24.768

-2.823

18.913

21.208

-2.294

ga terug