JAARSTUKKEN 2018

Overzicht van baten en lasten

Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen WNT

Publicatieverplichting beloning regulier
De wijze van verantwoording van de WNT in de jaarrekening is vergelijkbaar met de Wopt. Een belangrijk verschil is wel dat uit hoofde van de WNT de bezoldiging van alle topfunctionarissen (volgens de wet: gemeentesecretaris en griffier) ook moet worden verantwoord als de norm niet is overschreden. Van overige medewerkers moet alleen een vermelding plaatsvinden bij overschrijding van de norm.

Van elke topfunctionaris en van elke andere functionaris, die in het betreffende jaar een totale bezoldiging heeft ontvangen hoger dan de maximale bezoldigingsnorm, moet de gemeente op grond van de WNT en het gewijzigde artikel 28 BBV in de toelichting op de programmarekening het volgende opnemen:

•   de beloning;
•   de belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding;
•   de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn;
•   de functie of functies;
•   de duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar;
•   de beloning in het voorgaande jaar; en
•   een motivering voor de overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm.
Van topfunctionarissen moet bovendien ook de naam openbaar worden gemaakt. Bij de niet-topfunctionarissen is dit niet verplicht en kan worden volstaan met het noemen van de functie(s).

Functie

Griffier

Gemeente-secretaris

M.H.R.M. Wolfs

G. Brinkman

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01-31/12

01/01-31/12

Omvang dienstverband

1,00

1,00

(Fictieve) dienstbetrekking

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

86.067,53

113.442,09

Beloningen betaalbaar op termijn

14.290,44

17.884,56

Subtotaal

100.357,97

131.326,65

Individueel WNT-maximum

189.000,00

189.000,00

Onverschuldigd betaald bedrag -/-

N.V.T.

N.V.T.

Totaal bezoldiging

100.357,97

131.326,65

Verplichte motivering indien overschrijding

N.V.T.

N.V.T.

Toelichting vordering wegens onverschuldigde betaling

N.V.T.

N.V.T.

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01-31/12

01/03 - 31/12

Omvang dienstverband 2017 (in fte)

1,00

1,00

Dienstbetrekking

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

84.453,88

92.275,00

Beloningen betaalbaar op termijn

12.618,48

13.051,28

Subtotaal

97.072,36

105.326,28

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000,00

151.742,47

Totaal bezoldiging 2017

97.072,36

105.326,28

Publicatieverplichting beloning inhuur
Indien sprake is van externe inhuur voor langer dan zes maanden binnen een periode van 18 maanden dient van elke topfunctionaris (ook als norm niet is overschreden) en van elke andere extern ingehuurde niet-topfunctionaris, die in het betreffende jaar een totale bezoldiging heeft ontvangen hoger dan de maximale bezoldigingsnorm opgenomen te worden
Voorgaande is voor 2018 niet van toepassing.

Publicatieverplichting uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband
De openbaarmaking van uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband, bijvoorbeeld een ontslagvergoeding, is ook gewijzigd ten opzichte van de Wopt.

Volgens de WNT zal voor elke topfunctionaris (volgens de wet: gemeentesecretaris en griffier) en voor elke gewezen topfunctionaris moeten worden vermeld:

  1. de uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband;
  2. de naam, functie of functies die tijdens het dienstverband zijn bekleed; en
  3. het jaar waarin het dienstverband is beëindigd.

Zoals al eerder opgemerkt, is sprake van een maximum norm voor ontslagvergoeding voor topfunctionarissen, die niet mag worden overschreden.

Voor alle andere medewerkers zal een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband moeten worden vermeld in het jaardocument indien:

  1. In enig voorafgaand jaar voor deze persoon een Wopt-melding is gedaan
  2. Of het totaal van de uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband meer

bedraagt of zal bedragen dan de maximale bezoldigingsnorm in het jaar waarin het dienstverband is beëindigd. De norm moet pro rata worden toegepast als geen sprake is van een fulltime dienstverband of als dit korter heeft geduurd dan een kalenderjaar.

De naam van de medewerker is niet noodzakelijk.

De gemeente moet deze informatie voor alle topfunctionarissen en alle medewerkers, voor wie de ontslagvergoeding openbaar gemaakt moet worden, uiterlijk voor 1 juli volgend op het verslagjaar digitaal melden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en daarbij een toelichting geven indien sprake is van overschrijding van de maximale norm.

Van bovengenoemde publicatieverplichting is voor 2018 geen sprake.

ga terug