JAARSTUKKEN 2018

Overzicht van baten en lasten

Incidentele baten en lasten 2018

Presentatie van het structureel jaarrekeningsaldo 2018

2018

Gerealiseerde saldo baten en lasten (nadelig)

1.642.000

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

-2.294.000

Gerealiseerd resultaat voor bestemming (voordelig)

-652.000

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

68.000

Structureel jaarrekeningresultaat

-584.000

Programma

Omschrijving

Lasten

Baten

1

Burgerinitiatieven (incl. overheveling naar 2019, tlv res. maatsch. Doelen).

63.000

1

Afhandeling sanering Noordkade 48a.

153.000

1

Onderzoek en onderhoud kunstwerken.

42.000

2

Terugstorten subsidie provincie Limburg opheffing stichting HCE.

160.000

320.000

2

Per saldo dotatie aan voorziening verliesgevende grondexploitaties.

203.000

2

Prioriteit Spark techlab.

30.000

3

Doorbraakprojecten (t.l.v. algemene reserve).

63.000

3

Incidenteel gedeelte aanvalsplan armoede (tlv reserve sociaal domein).

250.000

3

Transformatiebudget jeugd (incl .overheveling naar 2019 t.l.v. alg.uitk.).

193.000

3

Verevening 2017 jeugd (t.l.v. reserve sociaal domein).

1.328.000

3

Beleids- en actieplan vergunninghouders (t.l.v. reserve inburgering en participatie niet westerse allochtonen).

253.000

3

Schulden en armoede (incl. overheveling naar 2019, tlv. Alg. uitk.).

106.000

3

Kinderwelzijn (t.l.v. provinciaal subsidie).

57.000

57.000

4

Routeplanner Cultuur (t.l.v. algemene reserve).

130.000

4

Prioriteit EK Triathlon.

30.000

4

Doorbetaling CMK-gelden provincie.

74.000

74.000

5

Incidentele lasten AZC (incl. overheveling van 2018 en overheveling naar 2019, t.l.v. faciliteitenbesluit opvangcentra/algemene reserve).

452.000

5

Aankoop van onroerende zaken betreffende inrichten van het stadspark t.l.v. algemene reserve).

747.000

5

Diverse achterstanden analoog archief.

72.000

5

BTW voorgaande jaren.

265.000

245.000

5

Extra afschrijving Maasstraat 28 i.v.m. verkoop.

155.000

5

Kosten FLOW.

124.000

5

Kosten Wind.

426.000

5

Kosten knelpunten personeel.

448.000

5

Storting voorziening pensioen zittende en voormalige wethouders

108.000

5

Afboeken debiteurenvorderingen

341.000

1

Subsidie zwerfafval.

173.000

1

Tussentijdse winstneming grondexploitaties.

181.000

1

Per saldo vrijval voorziening verliesgevende grondexploitaties.

677.000

2

Tussentijdse winstneming grondexploitaties.

1.341.000

3

ESF-subsidie participatie (t.g.v. reserve sociaal domein).

142.000

3

Subsidie project Armoede samen aanpakken.

75.000

5

Faciliteitenbesluit opvangcentra (via Gemeentefonds).

30.000

5

Verkoop van het bedrijfsperceel Fahrenheitstraat (t.g.v. algemene reserve).

818.000

5

Verkoop grond Tungelroy.

50.000

5

Verkoop panden vastgoed.

223.000

5

Vrijval voorziening dubieuze debiteuren

65.000

6

Gemeentefonds: decentralisatie-uitkering transformatiefonds.

194.000

6

Gemeentefonds: decentralisatie-uitkering schulden en armoede.

24.000

Totaal incidentele baten en lasten

6.273.000

4.689.000

7

Incidentele reservemutaties 2018

16.044.000

17.696.000

Totaal inclusief reservemutaties

22.317.000

22.385.000

Saldo incidentele baten en lasten 2018 (voordelig)

68.000

ga terug