JAARSTUKKEN 2018

Overzicht van baten en lasten

Verdelingsprincipe taakvelden

De programmabegroting heeft 5 begrotingsprogramma´s, naast de posten Overhead, Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en VPB. De begrotingsprogramma´s zijn onderverdeeld in meerdere producten, waarbinnen de beschikbare middelen verder worden uitgesplitst in budgetten. Hier zijn 3 soorten in te onderscheiden: toegekende reguliere budgetten, verdeelde personeelslasten en berekende kapitaallasten. Deze unieke grootboeknummers zijn vervolgens toebedeeld aan de taakvelden, conform de regeling van Ministerie van BZK en Iv3-informatievoorschrift 2018. Dit overzicht heeft een toedeling van de gerealiseerde baten en laten van programma´s naar betreffende taakvelden. Op basis van de indeling in deze structuur in het financiële informatiesysteem worden de rapportages ten behoeve van regeling Iv3 gevuld.

ga terug