JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Visie

Alle lasten en baten die samenhangen met de programma's 1 tot en met 5 worden rechtstreeks op het betreffende programma verantwoord. De baten bestaan uit doeluitkeringen, specifieke rijksvergoedingen, huuropbrengsten en dergelijke.
Daarnaast kent de gemeente diverse inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is, de zoge-naamde algemene dekkingsmiddelen. Deze baten zijn niet aan een concreet programma toe te rekenen.
Artikel 8 van het BBV schrijft voor dat in het programmaplan van de begroting (naast de raming van lasten en baten per programma) ook een overzicht algemene dekkingsmiddelen en het bedrag onvoorzien opgenomen moeten worden.
Dit overzicht is dan ook aan het eind van het programmaplan opgenomen.

ga terug