JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Wat heeft het gekost

Bijgest.begr.2018

Rekening 2018

Saldo

Saldo financieringsfunctie

-3.499

-3.225

-274

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

-13.992

-14.226

234

Dividend

-183

-171

-12

Algemene uitkeringen

-76.521

-76.837

316

Overige algemene dekkingsmiddelen

16

16

Saldo

-94.179

-94.459

ga terug