JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Financiële analyse

De lasten zijn € 16.000 lager dan begroot. De baten zijn € 264.000 hoger dan begroot

Gemeentefondsuitkering
De Algemene uitkering/ Gemeentefonds is (afgerond) € 346.000 hoger dan geraamd. Een verschil van € 30.000 is geraamd op programma 5 en heeft betrekking op het Faciliteitenbesluit Opvangcentra. Het resterende verschil ad € 316.000 is verantwoord bij het programma Algemene dekkingsmiddelen.

Het budgettaire verschil bedraagt afgerond € 128.000 en betreft de volgende mutaties:

aanpassing WOZ-waarden 2016 (nabetaling)

+   € 121.000

stijging uitkeringsfactor 2017 (nabetaling)

+    €  67.000

hogere decentralisatie-uitkering Faciliteitenbesluit Opvangcentra(programma 5)

+    €  30.000

taakmutaties (o.a. EED, DigiD en MijnOverheid)

+    €  21.000

stijging uitkeringsfactor i.v.m. aanpassing maatstaf bebouwing

+    €  34.000

aanpassing aantallen/eenheden bij de maatstaven

-/-  € 145.000

Een bedrag van € 218.000 is neutraal verwerkt. Dit betreft de volgende mutaties:

  • Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd + € 194.000 (dit wordt conform besluitvorming over de overhevelingsvoorstellen in de Slotwijziging 2018 overgeheveld naar 2019).
  • Hogere decentralisatie-uitkering Schulden en armoede + € 24.000.

Roerende zaken stadhuis
Voor onderhoud en vervanging van de roerende zaken in het stadhuis waren onvoldoende middelen beschikbaar waardoor dat budget met € 98.000 overschreden is. In 2019 wordt voor de roerende zaken (interieur)  een MJOP (meerjarenonderhoudssplan) opgesteld en vertaald naar een vervangingsbudget.

Onroerende zaakbelasting
De meeropbrengst van € 167.000 wordt enerzijds verklaard door meer accres (nieuwbouw) dan aanvankelijk in het tarief OZB woningen 2018 was verdisconteerd. Anderzijds wordt dit veroorzaakt door in vergelijking met 2017 veel minder toegekende WOZ-bezwaren woningen 2018, dan aanvankelijk was ingeschat.

Toeristenbelasting
De meeropbrengst toeristenbelasting van € 53.000 wordt nagenoeg geheel verklaard door de lange warme zomer van 2018 waardoor beduidend meer in eigen land werd gerecreëerd. Dit beeld is landelijk.

ga terug