JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2018 en wat is de realisatie?

Groen:      Conform planning of afgerond
Oranje:      Loopt achter op de planning maar is opgepakt
Rood:      Achterstand op de planning / kritisch traject

Sub-doelstellingen

Wat zijn de voorgenomen resultaten?

Gerealiseerde resultaat

4.1.Sport en Bewegen

4.1.1.Passend aanbod sport

Topsport: Opstellen regiovisie voor verdere ontwikkeling Sportzone Weert/ML samen met de ML-gemeenten, Topsport Talentschool en Provincie Limburg.

De regiovisie is opgesteld. Uitvoering acties is akkoord bevonden in bestuurlijk overleg sport Midden-Limburg. Bij de actualisatie van het topsportbeleid wordt onderzocht of het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tot de mogelijkheden behoort.

Implementatie van bijstelling herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties en tarieven sportaccommodaties op grond van uitgevoerde evaluatie.

De meeste knelpunten die zijn ontstaan als gevolg van het nieuwe beleid zijn opgelost. Twee knelpunten zijn nader onderzocht en inmiddels opgelost.

4.1.2.Vitale verenigingen

Uitvoering geven aan nieuwe subsidieregeling 'samenwerking'

5 sportverenigingen hebben deze subsidie van de tenderregeling samenwerking en verbinden ingezet om te komen tot samenwerking.

Participeren in traject Open Club Boshoven

Traject Open Club Boshoven is voortgezet en ondersteund door middel van gemeentelijk projectleider.

4.1.3.Bevorderen sportdeelname

Gebruik Jeugdsportfonds door doelgroep bevorderen

In periode Q1-Q3 2018 zijn er 223 unieke kinderen ondersteund door een financiële bijdrage van het Jeugdsportfonds waardoor deelname aan sportactiviteiten mogelijk is.

Inzet 9,3 fte combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches in de omgeving onderwijs, (urban)sport en buurt

Hogere deelname aan Urban Sports. Op alle basisscholen gymlessen door vakdocenten en naschools beweegaanbod. Er zijn 126 kwetsbare burgers en 44 statushouders begeleid naar passend beweegaanbod. Nieuwe leden bij diverse verenigingen.

4.1.4.Samenwerking met maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Deelname JOGG (o.a. scholen en GGD)

Op alle basisscholen aandacht voor water drinken, preventie van overgewicht en stimuleren van een gezonde leefstijl. Daarnaast heeft de JOGG coach een start gemaakt met het initiatief  ‘Gezonde Sportkantine’ bij Weerter sportverenigingen.

Uitvoering Swim2Play (scholen en zwembad)

Deelname aan Swim2Play door alle basisscholen, uitgezonderd Tungelroy en Swartbroek.

Deelname platform Weert in Beweging (o.a. met sportraad, lokale ondernemers)

Meer aandacht voor gezondheid, sport en beweging. Zeer succesvol symposium georganiseerd vanuit gemeente Weert In Beweging in het kader van "Positieve Gezondheid".

4.2.Sociale gezondheid: Ontplooiing

4.2.1.Passend aanbod kunst en cultuur

Implementatie van bijstelling herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties op grond van uitgevoerde evaluatie

Knelpunten die zijn ontstaan als gevolg van het nieuwe beleid zijn opgelost door inzet van de tenderregeling samenwerken en verbinden.

Uitvoering visie op cultuur / cultureel manifest

Mogelijkheid CPI via Diep Events uitgezet. Meer diversiteit in aanbod en nieuwe doelgroepen bereikt. Bijv. via Urban Culture. Begin van meer samenwerking door culturele meet-ups. Inzet middelen omvorming in evaluatie opgenomen.

4.2.2.Vitale verenigingen en grotere cultuurdeelname

Uitvoering geven aan nieuwe subsidieregeling 'samenwerking'

7 culturele verenigingen hebben de tenderregeling samenwerking en verbinden ingezet om te komen tot samenwerking.

Stimuleren van samenwerking en het nemen van meer eigen verantwoordelijkheid door culturele organisaties

Denktank Weert op Facebook. Werving cultuurmakelaar gestart. Subsidie CMK verworven. Symposium en netwerkbijeenkomsten georganiseerd.

4.2.3.Bevorderen cultuurdeelname

Gebruik jeugdcultuurfonds door doelgroep bevorderen

46 kinderen nemen deel aan het jeugdfonds cultuur.

4.2.4.Bewustwording van boven- en ondergronds  cultuurhistorisch erfgoed

Erfgoed onder de aandacht brengen bij een breed publiek

Up-to-date website www.erfgoedhuisweert.nl. Dienstverlening archiefonderzoek in studiezaal. Historische exposities over Wol en Van Horne. Lezingen over de 1e wereldoorlog en Van Horne.

4.3.Ontmoeting

4.3.1.Passend aanbod accommodaties

Uitvoering geven aan vastgestelde voorzieningenplannen

Onderzoek Spirato naar herschikking maatschappelijke voorzieningen Boshoven is afgerond. Programma van Eisen kindcentrum Altweerterheide is vastgesteld. Turnhal is geopend.

4.4.Leefbaarheid en sociale samenhang

4.4.1.Bevorderen leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen en wijken en eigen kracht inwoners

Continueren jaarlijkse subsidie wijk- en dorpsraden waaruit activiteiten in wijk of dorp ondersteund worden

Ondersteunende wijk- en dorpsinitiatieven uit subsidiebudget wijk- en dorpsraden.

Ondersteunen van eigen kracht van inwoners (terugtredende overheid) door (waar nodig) ondersteunen van initiatieven uit de samenleving

Er is beperkt gebruik gemaakt van de subsidieregeling burgerinitiatieven. Evaluatie van de regeling burgerinitiatieven en besluitvorming over structureel budget is verschoven naar 2019.

Acties in overleg met relevante partners zoals Punt Welzijn en Anti-Discriminatie voorziening

Diversiteit platform: Weert Respecteert:5 prof.organisaties, 3 stichtingen, ruim 1100 bezoekers. Netwerk Regenboogsteden en Prov.Limburg. € 10.000 prov.subs. ontvangen.

4.4.2.Meer mensen doen vrijwilligerswerk

Evaluatie en geactualiseerd actieprogramma 2017 e.v. Versterken van vrijwilligerswerk door uitbreiden van de doelgroep

In 2018 is een aanzet gemaakt voor de evaluatie en een  nieuw actieplan vrijwilligers voor de periode 2019-2022. Besluitvorming is doorgeschoven naar het 1e kwartaal van 2019.

4.5.Verandering samenleving en overheid

4.5.1.Visie ontwikkeling burgerparticipatie en overheidsparticipatie

In een interactief proces hebben we in 2016/17 intern en met diverse partners en inwoners gesproken over verschillende (en veranderende) rollen in veranderende samenleving. Daarnaast zijn we op zoek naar hoe anders omgaan met initiatieven samenleving

Het is een organisch proces, niet op basis van een visie. Ontwikkelingen in 2018 : activiteiten in het kader van WinD onder andere sprekersplein.

ga terug