JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2018 en wat is de realisatie?

Groen:      Conform planning of afgerond
Oranje:      Loopt achter op de planning maar is opgepakt
Rood:      Achterstand op de planning / kritisch traject

Sub-doelstellingen

Wat zijn de voorgenomen resultaten?

Gerealiseerde resultaat

2.1.Vestigingsplaatsfactoren

2.1.1.Economische structuurversterking

Meer focus aanbrengen in de promotie van Weert

Maakt onderdeel uit van de "Met ons in Weert" campagne.

Deelname aan voorbereiding treinverbinding personenvervoer Weert-Antwerpen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is eind 2018 gestart met gesprekken met de Belgische overheid over doortrekking van de bestaande verbinding Antwerpen – Hamont naar Weert (Bestuurlijk Overleg van het Meerjarenprogramma Infrastructuur).

"

Ruimte en Transport (MIRT)). Daarnaast is gestart met het opstellen van de uitgangspunten voor een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA).

Deelname aan MIRT-studie A2 Weert-Eindhoven

De MIRT-studie is afgerond. Vervolgens is een plan van aanpak opgesteld om ‘no-regret maatregelen’ uit te voeren op en langs het tracé van de A2 Weert-Eindhoven.

Westtangent

Met diverse Nederlandse en Belgische gemeenten en provincies is een start gemaakt met een integrale studie naar de Westtangent.

Ontwikkelingen en beheer bedrijventerreinen

In 2018 is 1,6 ha bedrijventerrein uitgegeven. Ten behoeve van de professionalisering van de stichting Parkmanagement is additioneel € 50.000 ter beschikking gesteld; dit bedrag wordt in 2019, 2020 en 2012 jaar verhoogd met € 15.000 per jaar.

2.1.2.Sterkere rol in economische samenwerkingsverbanden

Ondersteuning en deelname Keyport 2020

In 2018 zijn 6 nieuwe projecten in uitvoering gegaan met een totaalbedrag van € 273.571. Het totale projectvolume was € 2.596.338 met een multiplier van 10,5. Proviciale Staten heeft besloten om € 450.000 voor 2018/2019 beschikbaar te stellen.

Intensiveren samenwerking met partners in Belgisch Limburg, M-Limburg en ZO-Brabant

Op 7 februari 2018 is de samenwerkingsovereenkomst “Samenwerking Grensgebied De Kempen” getekend door de gemeenten Bocholt, Cranendonck, Hamont-Achel en Weert en de provincies Belgisch Limburg, Limburg en Noord-Brabant.

Regionale samenwerking

Voor raadsleden is door SML, Keyport en OML gezamenlijk een bijeenkomst georganiseerd.

2.1.3.Verbeteren externe oriëntatie

Contacten leggen met de regio Eindhoven (Brainport)

Brainport-projecten worden via Keyport uitgerold. Contacten zijn geïntensiveerd via bedrijvennetwerken (PSV business seats, WTC Eindhoven, High Tech Campus).

Netwerkorganisatie Samenwerking Midden-Limburg (SML), versterken betrokkenheid middels kennistour en andere bijeenkomsten

Er is gewerkt aan de POL-uitwerkingen en er heeft een  kennisbijeenkomst over de veranderende arbeidsmarkt en arbeidsmigranten plaatsgevonden. Eind 2018 zijn voorbereidingen gestart voor een evaluatie van SML.

2.2.Arbeidsmarkt/Re-integratie

2.2.1.Participatiewet

Inzetten op sociale activering om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt dicht bij de arbeidsmarkt te brengen

68 sociale activeringstrajecten zijn ingezet.

Zoveel mogelijk mensen met een participatiewet-uitkering (met arbeidsbeperking) plaatsen op (regulier) werk

98 uitkeringsgerechtigden zijn fulltime geplaatst en 50 parttime; 6 uitkeringsgerechtigden zijn gestart met een eigen bedrijf; 2 uitkeringsgerechtigden zijn begonnen aan een studie.

"

Daarnaast zijn 13 niet-uitkeringsgerechtigden uitgestroomd naar een betaalde baan.

Realiseren van beschutte werkplekken voor burgers met een indicatie

8 personen (ruim 4 fte) zijn geplaatst op een beschutte werkplek. Dit zijn minder personen dan begroot, echter zijn er niet meer indicaties afgegeven door het UWV dan gerealiseerd.

Weer(t) Actief: experiment in samenwerking met de Wmo voor mensen met een psychische beperking die worden geholpen met toeleiding naar dagbesteding/sociale activering op werk

21 klanten aangemeld: 65% participeert in de vorm van dagbesteding, vrijwilligerswerk, werkervaringsplek; 20% is werkzaam in een betaalde baan; 10% heeft hulp geaccepteerd voor behandeling; 5% liet onvoldoende commitment zien.

Training Empowerment ('Aan het stuur'): De training is gericht op deelnemers met een korte afstand tot de arbeidsmarkt

9 personen hebben deelgenomen aan de training.

2.2.2.Voorkomen werkloosheid

Wegnemen belemmeringen bij aansluiting vraag en aanbod i.c. ondersteuning werkgevers/ondernemingen

Het regionale leerwerkloket is opgezet en actief.

De in 2017 gestarte pilot 'één op één begeleiding naar werk' evalueren en eventueel verlengen. Doel is 50% uitstroom (8 personen).

Pilot is afgerond: 16 personen hebben er aan deelgenomen, waarvan 5 personen zijn geplaatst op een betaalde baan (31%). De pilot is niet verlengd.

Jongeren met of zonder uitkering toeleiden naar regulier onderwijs, (reguliere) banen via leerwerkplekken en actieve bemiddeling naar werk

16 jongeren zijn geplaatst op de arbeidsmarkt.

De pilot met het UWV voortzetten om de instroom van het aantal WW-ers in de bijstand te beperken

17 WW-ers hebben deelgenomen aan het project, waarvan:10 uitgestroomd naar een betaalde baan; 4 naar een nuggerstraject;1 persoon is vrijwillig gestopt; 2 personen zijn ingestroomd in de bijstand.

2.2.3.(Re-)integratie van vergunninghouders

D.m.v. integrale aanpak  vergunninghouders z.s.m. van stadium A (=aankomst in Weert) het stadium Z (=zelfstandige deelname aan de samenleving) te laten bereiken

142 statushouders zijn begeleid op weg naar zelfstandigheid door Werk.kom: 34 personen zijn (parttime of fulltime) geplaatst op een betaalde baan; 8 personen zijn geplaatst op een externe werkplek; 100 personen zijn nog in traject

"

bij Werk.kom. Tevens zijn nog de onderstaande resultaten gerealiseerd:40 personen verrichten vrijwilligerswerk al dan niet in combinatie met een traject bij Werk.kom;

"

4 personen zijn uitgestroomd naar regulier onderwijs; 4 personen volgen onderwijs met behoud van uitkering;15 personen hebben psychische en maatschappelijke begeleiding ontvangen van Al Osra zorg.

2.2.4.Uitvoering Wet sociale werkvoorziening

Vaststellen toekomstvisie Risse 2018-2021

In juni 2018 heeft de raad ingestemd met een oriëntatietraject voor een Sociaal Domein brede aanpak.

2.3.Onderwijs

2.3.1.Passend aanbod onderwijs

Onderwijsinstellingen in contact brengen met bedrijfsleven / brancheorganisaties.

Binnen het project Foodlab is gestart met opleidingen binnen de horeca (zelfstandig werkend gastheer/ vrouw op niveau 3 en manager/ ondernemer horeca op niveau 4). Beide opleidingen zijn gestart met 7 deelnemers.

Aanbod afstemmen op de behoefte

De ontwikkeling van het  kennis- en expertisecentrum is verder opgepakt  zodat het Q1 2019 kan worden opgeleverd.

2.3.2.Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Betere afstemming tussen vraag regionale bedrijfsleven en aanbod onderwijs ten behoeve van voldoende stageplekken logistiek.  Daarnaast worden de mogelijkheden op het gebied van recreatie en toerisme verkend.

Schooljaar 2016 – 2017 is Gilde Opleidingen gestart met logistieke opleiding niveau 4 (16 leerlingen), 2017 – 2018 23 leerlingen en schooljaar 2018 – 2019 28 leerlingen.

Zorg dragen voor beter gekwalificeerde werknemers binnen de eigen regio

In het schooljaar 2016 – 2017 had Weert 41 voortijdig schoolverlaters. Schooljaar 2017 – 2018 worden de cijfers in maart bekend gemaakt. 104 jongeren in de uitkering per 31-12-2017, 98 jongeren in de uitkering per 31-12-2018.

Arbeidsmarkt perspectief voor mbo opleidingen in beeld brengen en daar ook op sturen

Na aantal jaren daling dit jaar een kleine groei aan studenten op Drakensteyn. 2017 - 2018 848 studenten,

"

2018 – 2019 851 studenten. Van het totaal aantal studenten op Mbo-niveau voor 2018- 2019 (1858) wordt 38% bereikt door Gilde Opleidingen in regio Weert.

Aantal stageplekken stimuleren en bieden van werkervaringsplekken door Werk.kom in samenwerking met scholen

Werk.Kom heeft 19 jongeren in traject genomen.16 jongeren zijn hiervan op een baan geplaatst, al dan niet met loonkostensubsidie.

2.3.3.Passend aanbod volwasseneducatie

Zo veel mogelijk laaggeletterden bereiken en verwijzen naar passende educatie/taaltrajecten

Er zijn in 2018 103 nieuwe laaggeletterden bereikt.

Naast formele educatieve trajecten inzetten op non-formele educatie (laagdrempelig), zodat er voor alle doelgroepen in de regio een passend educatieaanbod aanwezig is

81 personen hebben deelgenomen aan formele educatie en 186 personen aan non-formele educatie.

2.4.Speerpunt sectoren

2.4.1.Versterken maakindustrie

Uitvoering van het Routeplan 2016-2020 van Keyport 2020

Er is o.a. een aanvraag voor een Centrum Innovatief Vakmanschap maakindustrie gedaan (doel: samenwerking tussen bedrijven en middelbaar/hoger technisch beroepsonderwijs versterken). Aan de activiteiten van het Spark Tech Lab hebben ruim

"

7.000 kinderen van het basis- en voortgezet onderwijs deelgenomen.

2.4.2.Uitbouwen belang agribusiness

Uitvoering van het Routeplan 2016-2020 van Keyport 2020, in het bijzonder het  economisch actieprogramma agribusiness

Binnen het EAA zijn o.a. 10 projecten met 39 ondernemers opgestart, is samenwerking met Philips, Greentechlab en Ardol  opgezet t.b.v. innovaties voor 9 bedrijven, masterclasses georganiseerd (41 ondernemers), een Raad van Advies (agriboard) gevormd

"

en een foodregio (FoodNL) Wageningen-Den Bosch-Venlo (incl. Weert) welke een gezamenlijke agenda gaat maken.

2.4.3.Aanbod logistieke terreinen met (boven)regionale functie

Ontwikkelen/stimuleren Kampershoek 2.0

Certificering voor het BREEAM-keurmerk (duurzaamheidscertificering) is in gang gezet. Verder is infrastructuur aangelegd, het gebouw van de ambulancezorg opgeleverd en is de grondpositie van Focus door Heesmans Beheer BV overgenomen.

Doorontwikkeling multimodale terminal De Kempen

Realisering van fase 2 (gemeente Cranendonck) is gestart en voorbereidingen voor fase 3 (gemeente Weert) in gang gezet.

2.4.4.Een sterkere toeristisch-recreatieve sector

Opstellen grensoverschrijdende uitvoeringsprogramma’s

Nieuwe kaart met wandelroutes uitgebracht.

"

Met de betrokken partners is een samenwerkingsovereenkomst “Samenwerking Grensgebied De Kempen” afgesloten.

Realiseren uitvoeringsprogramma's

Uitvoeringsprogramma regionaal toeristisch recreatieve sector wordt uitgevoerd.

Sterkere profilering en positionering potenties grenspark Kempen~Broek

Aanvraag UNESO-status loopt.Fietskaart grenspark Kempen~Broek is gerealiseerd.

Uitwerken regionale visie/aanpak in Samenwerking Midden Limburg-verband (marketing & promotie, verblijfsaccommodaties, agenda M-Limburg) t.b.v. versterking vitaliteit verblijfsaccommodaties en dynamisch voorraadbeheer

Provinciaal hotelmarktonderzoek is afgerond maar niet vastgesteld. Nieuwe initiatieven verblijfsrecreatie zijn regionaal getoetst.

Aanbod afstemmen op groeiende doelgroep mensen met beperking/zorgbehoefte

Middels het zintuigenpark is invulling gegeven aan afstemming op mensen met een beperking/zorgbehoefte.

2.5.Zakelijke dienstverlening

2.5.1.Voorkomen dreigende leegstand en regie  op inzet beschikbare ruimte

Regionale afstemming werklocaties (kantoren en bedrijventerreinen)

Eind 2018 is de POL-uitwerking Werklocaties door het bestuurlijk overleg van de SML-werkgroep economie vastgesteld. Met de afstemming van (regionale) initiatieven is gestart.

Transformatie naar andere bestemmingen

In het kader van het bestemmingsplan binnenstad zijn 8.000 m2 planologische m2 detailhandel weggehaald (bestemming centrum gewijzigd in gemengd). Een aantal panden in de binnenstad heeft de eindbestemming wonen gekregen. Hier worden geen commerciële

"

functies meer toegelaten.

Faciliteren grootschalige vraag op Centrum-Noord, kleinschalige vraag in binnenstad

De markt is zeer dynamisch, de leegstand is afgenomen op Centrum-Noord en de vraag naar kavels is toegenomen. Kleinschalige kantoren in de binnenstad zijn  toegestaan binnen de bestemmingen centrum en gemengd.

2.5.2.Heroriëntatie invullen Centrum Noord

Uitvoering visie Centrum-Noord met o.a. verruiming van functies op de hoek Stadsbrug/Eindhovenseweg. Verbinding met de binnenstad d.m.v. functies zoals hotel, wellness & leisure, publieksgerichte dienstverlening, combinaties van wonen en werken

In 2018 is een intentieovereenkomst aangegaan waarbij een optie is overeengekomen voor de kavel op de hoek bij de stadsbrug. Inmiddels is echter besloten om de samenwerking voor de ontwikkeling van het hotel te beëindigen.

Verkoop en realisatie van kantoren en woon-werkkavels

In 2018 is de laatste woon-werkkavel verkocht op Centrum Noord, verder zijn op dit terrein drie kavels verkocht t.b.v. bedrijvigheid (cat. 2.1).

Bestemmingsplan (partieel) herzien

Bestemmingslplan Schepenlaan/Schoutlaan is vastgesteld waarbij functieverruiming is geregeld m.b.t. lichte bedrijvigheid.

2.6.Detailhandel

2.6.1.Vitale detailhandelsstructuur

Inzetten op behoud en versterking kansrijke winkelgebieden

Regionale bestuursafspraken (n.a.v. Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)) zijn gemaakt en worden uitgevoerd.

Versterking wijkwinkelcentra

Het plan voor het nieuwe winkelcentrum Leuken-Groenewoud is nagenoeg gerealiseerd. Het verbeterplan voor winkelcentrum Moesel heeft bij de initiatiefnemer lage prioriteit en is niet ter hand genomen. Het verbeterplan voor de Dries is uit de begroting

"

geschrapt. Het plan voor Boshoven is verder uitgewerkt, besluitvorming vindt plaats in 2019.

2.6.2.Versterken binnenstadseconomie centrum Weert

Actualisatie beleid

Vaststellen beheervisie is verschoven naar 2019.

Uitvoeren programma Binnenstad op basis van een programma en conform convenant met provincie Limburg

Het aantal passanten is voor het eerst in 12 jaar toegenomen, van 75.500/week in 2017 naar 83.000/week in 2018. 99% van de kredieten is beschikbaar gesteld, 43% van de projecten is gereed. Het gaat om een totale gemeentelijke investering van

"

€ 14 mln en € 11,5 mln door derden en € 3 mln door de Provincie. In 2018 zijn gereed gekomen: het ruiterstandbeeld, 3 murals, herinrichting Beekstraat, fietsplan, vergroening (deels), verbetering bankjes, 6 projecten gevelfonds, luchtfilters garages,

"

oplevering RICK. In het bestemmingsplan is een compacter kernwinkelgebied vastgelegd. Er zijn 18 evenementen geweest met meer dan 5.000 bezoekers en ongeveer 35 kleinere in de binnenstad.

Faciliteren Centrummanagement Weert

Goede samenwerking stakeholders en financiering door BIZ-en en gemeente.

ga terug